Privacy statement

Algemene inleiding en bepalingen

Swapsupport B.V., gevestigd aan de Benoordenhoutseweg 46, 2596 BC te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen.

Totdat u op de website (Swapsupport.nl) het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Op dit privacy statement is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Swapsupport B.V in Amsterdam is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Wij verwerken gegevens in verschillende systemen. Daarnaast valt ook onze website onder de hierboven genoemde wettelijke bepalingen.

Waarom verzamelen wij informatie?

Bij Swap Support werken we iedere dag hard om u te ondersteunen in het gebruik van uw Performance Management applicatie(s). Om deze dienst goed aan te kunnen bieden, hebben we uw persoonsgegevens nodig.

Daarnaast gebruiken wij de data die wij onder meer verkrijgen via onze website om onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

Ook kan de data van zowel de website als de data die wij in onze andere databronnen verwerken worden aangewend voor gerichte sales en marketing doeleinden. Hierin zal altijd de mogelijkheid worden geboden om deze informatie niet meer te ontvangen. Mochten hier toch nog vragen of opmerkingen over zijn dan kan dit altijd gestuurd worden privacy@swapsupport.nl.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens die we verzamelen bewaren we zo kort mogelijk en waar mogelijk geanonimiseerd. Ook in het kader van het bewaren van de geschiedenis worden gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd bewaard. Dit geld niet voor gegevens die gebonden zijn aan wettelijke bepalingen. Deze worden bewaard conform de daaraan wettelijk gestelde eisen.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen.

U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft daarnaast ook recht op het verwijderen van uw gegevens indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt en wettelijk gezien niet langer bewaard dienen te worden. Verzoeken hiertoe kunt u richten aan privacy@swapsupport.nl.

Als Swapsupport in verband met gewijzigde omstandigheden besluit om gegevens op een andere manier te verwerken of verstrekken dan bekend was op het moment dat ze verzameld werden zal de betrokkene conform de AVG-plicht geïnformeerd worden omtrent die wijziging. 

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheers procedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten.

Dit privacy statement is van toepassing op onze webpagina’s en interne verwerking. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen in het privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigende bedrijfsactiviteiten. Waar nodig passen wij het privacy statement ook door wetswijzigingen en rechtspraak aan. Daarnaast houden wij ons het recht voor om het statement zonder vooraankondiging te wijzigen. U kunt ervan uit gaan dat de versie op de website altijd de laatste versie is.

Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot privacy@swapsupport.nl.